Avslutning av forskningsprojekt

Avslutning av projekt med bidrag från entreprenörernas gemensamma forskningsmedel.

Projektledaren svarar för att rapport(er) från projektet sänds till SBUF i pappersformat samt som PDF-fil. Normalt behöver SBUF sju exemplar av den tryckta rapporten.

Avhandlingar utformas naturligtvis enligt respektive lärosätes anvisningar. Vi vill dock särskilt framhålla att SBUF skall omnämnas som (del)finansiär till projektet.

Projektledaren svarar för att en sammanfattande beskrivning av projektets bakgrund, syfte, genomförande och resultat samt resultatens praktiska tillämpningar och möjliga konsekvenser sänds till SBUF. Sammanfattningen skall vara i form av en populärversion författad på svenska och omfatta 4-8 A4-sidor inklusive bilder.

SBUF stödjer branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Det är därför viktigt att sammanfattningen anpassas till dessa målgrupper, se vidare SBUF:s allmänna anvisningar för slutrapportering.

På rekommendation av forskningsutskottet vid SBUF avslutas projektet genom styrelsebeslut i SBUF. Därefter utbetalas innehållen del av forskningsbidraget.