Avslutning av utvecklingsprojekt

Projektledaren ansvarar för att projektets slutrapport färdigställs. Redovisningen har två olika syften – dels att dokumentera projektet och dess genomförande, dels att informera resultaten av projektet.

Rapportens innehåll. SBUF stödjer branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Det är därför viktigt att rapporten anpassas till dessa målgrupper, se vidare SBUF:s allmänna anvisningar för slutrapportering.

Rapportens utformning. Rapporten skall utformas enligt SBUF:s minimikrav på en normal FoU-rapport. Rapporten kan skrivas med företagsinterna mallar under förutsättning att minimikraven på rapporten uppfylls. SBUF:s rapportmall kan med fördel användas. Vi vill särskilt framhålla att SBUF skall omnämnas som (del)finansiär till projektet, gärna med vår logotype på rapportens omslag.

Slutredovisningen skall insändas till SBUF i digital form. Rapporten kommer att publiceras på SBUF:s webbplats. Om slutredovisningen enbart finns i tryckt form skall normalt sju exemplar skickas in till SBUF.

På rekommendation av berörda utskott (Bygg, Anläggning respektive Installation) avslutas projektet formellt genom att styrelsebeslut i SBUF. Därefter utbetalas innehållen del bidraget.