Allmänna villkor

 1. Branschgemensam forskning och utveckling

  1. Bidragsmottagarens projektledare ska medverka till att SBUF eller av SBUF utsedda personer hålls informerade om arbetet inom projektet.
  2. Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till SBUF kan inte utan SBUF:s medgivande överföras på annan.
 2. Informationsspridning

  1. I projektet ska normalt ingå en viss informationsinsats, vanligen genom att SBUF producerar ett Informationsblad och genom publicering av slutrapporten på SBUF:s webbplats.
  2. Projektledaren svarar för att underlag till Informationsblad sänds till SBUF. Underlaget ska innehålla en sammanfattande beskrivning av projektets bakgrund, syfte, genomförande och resultat samt resultatens praktiska tillämpningar och möjliga konsekvenser.
  3. För forskningsprojekt ska en sammanfattning i form av en populärversion författad på svenska och omfattande 4-8 A4-sidor inklusive bilder sändas till SBUF.
 3. Fakturering

  1. Förskott lämnas på högst 20 % av beviljat bidrag.
  2. Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter efter bidragsmottagarens rekvisition. Denna ska innehålla en kostnadsspecifikation uppställd i anslutning till motsvarande uppgifter i ansökan.
  3. Av bidragssumman innehålls 30 % till dess att projektet, inklusive överenskommen informationsinsats, har slutförts.
  4. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader ska företes vid anfordran.
 4. Avslutning av projekt

  1. De resultat som framkommer i SBUF-stödda projekt ska vara allmänt tillgängliga. I slutrapporten och vid publicering ska anges att arbetet utförts med stöd av SBUF.
  2. Om inte annat bestäms i anslutning till beslut om bidrag förutsätts att slutrapport levereras som PDF-fil och att den kan publiceras för fri nedladdning från SBUF:s webbplats. Föreligger slutrapporten i tryckt form ska erforderligt antal exemplar (normalt sju) skickas till SBUF.
  3. Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av anvisningarna på SBUF:s webbplats ”Avslutning av projekt”.
 5. Jämkning av bidrag

  1. SBUF äger rätt att jämka beviljat bidrag
   • om bidragsmottagaren kommer på obestånd och arbetets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd
   • om bidragsmottagaren använder bidragsmedel för annat än bidragsändamålet eller i ansökan lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt inte uppfyller villkoren i detta kontrakt.
 6. Tvist

  1. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta kontrakt ska avgöras genom skiljedom enligt lag om skiljemän.
 7. Information om moms

  SBUF beviljar bidrag till genomförandet av sökandes projektförslag. Inom de ramar som sökanden har angivit i projektbeskrivningen får bidragsmottagaren själv styra över bidraget. SBUF begär inte någon vara eller tjänst som motprestation till bidraget förutom att projektets resultat ska dokumenteras i en slutrapport. Bidraget är därför momsfritt.