Årets Innovation 2013

Till Årets Innovation 2013 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Injektering – styrning och kontroll. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Vinnare av Årets Innovation 2013

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 8 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling. Projektledare för projektet var Ulf Håkansson, Skanska. Mer information om projektet finns i SBUF Informerar 14:09.

Motivering:

”Injektering används vid undermarksbyggande för att minska inläckaget av vatten till tunnlar och bergrum och för att begränsa sänkningen av grundvattennivåerna runt anläggningen. Projektet har bidragit till att man nu kan styra injekteringen i realtid, baserat på mätningar av tryck och flöde. Resultatet har uppnåtts genom innovativ, tvärvetenskaplig samverkan och teknikutveckling. Den nya injekteringsmetoden innebär stora kostnadsbesparingar och förbättrad arbetsmiljö. Injektering som tidigare utfördes baserat på tumregler, empiri och hantverkserfarenhet övergår alltmer till att vara en ingenjörsvetenskap.”

Ulf har varit projektledare och aktivt arbetat med teknikutvecklingen. Det finns dock många fler som har bidragit till utvecklingsarbetet, framför allt vid KTH. Projektet har till exempel resulterat i två licentiatavhandlingar.

Vinnaren av Årets Innovation Ulf Håkansson, tillsammans med övriga nominerade; Alexander Selling (till vänster) och Anneli Kouthoofd (till höger) samt ordförande Per-Ola Jönsson och VD Ruben Aronsson från SBUF.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Auktorisation IF-isolerföretagen med projektledaren Anneli Kouthoofd, IF Isoleringsfirmornas förening, se vidare IF-isolerföretagens auktorisationsregler.

Motiveringen lyder:

”Högre energipriser, hårdare miljökrav och byggsektorns vilja att bidra till hållbar utveckling gör det nödvändigt att hushålla med energi. Tekniska installationer säkerställer byggnadens funktioner och distribuerar värme och kyla. Med bra isolering av de tekniska installationerna kan energibehovet minska, vilket innebär både lägre kostnader och ett bidrag till hållbar samhällsutveckling. Projektet har utvecklat ett auktorisationsprogram för isolerföretagen som höjer kompetensnivån hos branschföretagen och visar på gott ledarskap”.

En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring med projektledaren Alexander Selling, Selling IT Solutions Scandinavia AB. Ytterligare info finns på webbplatsen www.sellingsolutions.se.

Motiveringen lyder:

”En effektiv besiktningsprocess är mycket viktig för parterna i en entreprenad. Projektet har utvecklat ett IT-system som omfattar alla moment som hanteras inom en besiktningsprocess. Projektet är väl förankrat i byggföretagens vardag och ger stort kundvärde. Besiktningsprocessen kan nu ske helt digitalt med stora tids- och kvalitetsvinster. Systemet ger också möjlighet till systematisk uppföljning och erfarenhetsåterföring.”