Årets Innovation 2009

Till Årets Innovation 2009 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Renoveringshandboken bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2009 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 5 oktober på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var: Rolf Kling, VVS Företagen

Motivering:

”Renoveringshandboken behandlar på ett klargörande och övergripande sätt de tekniska frågor som måste beaktas vid renovering av bostadsbeståndet från det så kallade miljonprogrammet. I detta bostadsbestånd finns stor potential för energibesparing och minskad miljöbelastning. Detta är en förutsättning för hållbar tillväxt och ger stort mervärde för slutkunden – de boende. Genom att renoveringsfrågorna behandlas sektorsövergripande skapas förutsättningar för en effektiviserad byggprocess.”

Rolf har gjort ett stort utvecklingsarbete beträffande renoveringsfrågorna, säger Ruben Aronsson. Resultatet presenteras i Renoveringshandboken. En heltäckande och lättillgänglig faktabank riktad till beslutsfattarna. Rolf är dessutom en eldsjäl och han förtjänar verkligen att uppmärksammas med utmärkelsen ”Årets Innovation”.

Mer information om Renoveringshandboken finns på www.vvsforetagen.se och i SBUF:s informationsblad SBUF Informerar 10:16.

Vinnaren av Årets Innovation – Rolf Kling – tillsammans med övriga nominerade; Björn Täljsten, Björn Berggren och Ulla Jansson (som representerade projektet " Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus") samt VD Ruben Aronsson (th) och ordförande Per-Ola Jönsson från SBUF.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner – Miljövänlig förstärkning med hjälp av kolfiberkomposit med projektledaren Björn Täljsten, Luleå Tekniska universitet. För ytterligare information se vidare SBUF Informerar 12:02.

Motivering:

”Underhåll, reparation och förstärkning av befintliga betongkonstruktioner är ett mycket viktigt område. Möjligheten att förlänga livscykeln leder till stora vinster för samhället genom lägre kostnader och minskad resursanvändning. Arbetet med att utveckla material och metoder för förstärkning med kolfiberarmering har pågått under en längre tid, och nu uppmärksammas det senaste projektet som behandlar möjligheten att använda mineraliska bindemedel (polymermodifierade cementbruk). Projektet är också ett gott exempel på att forskningsresultat snabbt kan omsättas i praktisk handling.”

Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus med projektledarna Jan-Erik Jörgensen, Skanska, Björn Berggren, Skanska, Ulla Jansson, Lunds Tekniska Högskola och Henrik Sundqvist, Skanska. För ytterligare information se vidare SBUF Informerar 10:08.

Motivering:

”Projektet gör en grundlig genomgång av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för energieffektivisering i det stora bostadsbestånd som finns från de så kallade rekordåren 1960-75. Slutsatsen från projektet är att det finns stor potential för lönsamma energibesparingsåtgärder, i synnerhet om de kombineras med reguljära underhållsåtgärder. Projektet medför stor nytta för slutkunden – de boende - genom lägre kostnader och bättre inomhuskomfort samtidigt som miljöbelastningen minskas.”