Årets Innovation 2010

Till Årets Innovation 2010 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Automatiserad kakling. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 17 maj på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling. Projektledare för projektet var: Pertti Johansson, Skanska.

Motivering:

”Fördelarna för trafikanterna med kakelklädda betongtunnlar är många; det blir ljust, snyggt och orienterbart. För tunnelägarna ger kakelbeklädnaden lägre underhålls- och livscykelkostnader. Hittills har användningen av kakelbeklädnader i tunnlar varit måttlig, dels på grund av den höga investeringskostnaden, dels på grund av en besvärlig arbetsmiljö med många tunga och enahanda lyft.
Projektet har på ett innovativt och industriellt sätt utvecklat en kakelsättningsrobot. Resultatet blir tunnlar med tilltalande utseende, hög kvalitet, låga driftskostnader och lång livslängd samtidigt som arbetsmiljön under byggskedet förbättras avsevärt. Roboten kan med fördel vidareutvecklas till att även kunna användas vid horisontella ytor.”

Pertti och hans medarbetare har gjort ett stort utvecklingsarbete med kaklingsroboten, säger Ruben Aronsson. Det märks att de brinner för utvecklingsfrågor. Nästa steg blir att förverkliga planen genom att bygga en första prototyp som kan testas i ”skarpa” byggprojekt.

Mer information om Automatiserad kakling finns i projektets slutrapport.

Vinnaren av Årets Innovation - Pertti Johnsson och Tobias Eriksson – i mitten tillsammans med övriga nominerade; Sune Almqvist och Kent Sjödin samt VD Ruben Aronsson och vice ordförande Thomas Helmerson från SBUF

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Energisparande i byggskedet på arbetsplatsen med projektledaren Sune Almqvist, Tidermans Hyrmaskiner AB. För ytterligare information se vidare SBUF Informerar 10:12.

Motivering:

”Potentialen för minskad elenergianvändning under byggskedet är mycket stor. Uppskattningsvis kan man spara mer än 200 000 MWh vilket ungefär motsvarar en besparingspotential på 200 miljoner kronor årligen för byggföretagen. Genom att utveckla och sammanställa förslag och verktyg för energieffektiviserande åtgärder och bättre energiplanering under byggproduktionen har projektet i hög grad bidragit till en mer kostnadseffektiv byggproduktion och hållbar tillväxt i byggsektorn.”

Informationsmaterial om svetsning och hårdlödning för vvs-branschen med projektledaren Kent Sjödin, VVS Företagen. För ytterligare information se vidare projektets informationsbroschyr.

Motivering:

”VVS-montörer som svetsar eller hårdlöder på byggarbetsplatser utsätts för rök som består av luftföroreningar i partikelform. Både akuta besvär och kroniska sjukdomar har relaterats till exponering för löd- och svetsrök. Medvetenheten om riskerna med svets- och lödrök är inte tillräckligt hög.
Projektet har dels klarlagt de kemiska hälsoriskerna vid hårdlödning och svetsning på tillfälliga arbetsplatser, dels tagit fram en broschyr för att för att sprida kunskapen. Man har på ett mycket förtjänstfullt sätt medverkat till en bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag.”