Så arbetar SBUF

Finansiering av branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond är en ekonomisk förening och har fem medlemsorganisationer. Avgifterna till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond tas ut genom en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter i kollektivavtalen att avsätta en viss procentsats för branschgemensam forskning. Även andra avgiftsuttag är möjliga, till exempel genom insättning av fasta belopp.

Behöriga att söka bidrag är de fem medlemmarna, och alla företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier eller Installatörsföretagen.

Budgetramarna för respektive utskott är direkt kopplade till storlek på inbetalda avgifter – lika mycket som betalas in kan utskotten förfoga över. Om ett utskott inte använder hela sin budgetram, eller om projekt avslutas under projektbudget, för beloppen vidare till nästa års budgetram. De exakta beloppen för utskottens budgetramar fastställs av styrelsen en gång om året.

Om ett projekt överskrider utskottsgränserna delas bidraget mellan utskotten. Hur fördelningen ska göras bestäms av styrelsen från fall till fall, normalt sett tillämpar dock SBUF en fördelning enligt en schablon.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond välkomnar ytterligare medlemsorganisationer. Tillkommande medlemsorganisationer kommer att få en bidragsram som motsvarar deras inbetalda avgifter.