Så här arbetar SBUF

Avgifterna till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond tas ut genom en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter i kollektivavtalen att avsätta en viss procentsats för branschgemensam forskning. Även andra avgiftsuttag är möjliga - till exempel genom insättning av fasta belopp.

Behöriga att söka bidrag

Behöriga att söka bidrag är de fem medlemsorganisationerna, och alla företag som är anslutna medlemsföretag i Byggföretagen eller Installatörsföretagen.

Budgetramarna för respektive utskott är kopplade till storlek på inbetalda avgifter – lika mycket som betalas in kan utskotten förfoga över. Om ett utskott inte använder hela sin budgetram, eller om projekt avslutas under projektbudget, förs beloppen vidare till nästa års budgetram. De exakta beloppen för utskottens budgetramar fastställs av styrelsen en gång om året.

Om ett projekt överskrider utskottsgränserna delas bidraget mellan utskotten. Hur fördelningen ska göras bestäms av styrelsen från fall till fall, normalt sett tillämpar SBUF en fördelning enligt en shablon.

Finansieras genom avgifter från branschföretagen

SBUF:s verksamhet finansieras genom avgifter från företagen, baserat på antalet årsanställda inom kollektivavtalsområdet. SBUF disponerar cirka 60 miljoner kronor om året (2021) för branschinriktad forskning och utveckling.

Dessutom bekostas varje SBUF-finansierat projekt till en del av det eller de företag som driver projekten. Detta sker oftast genom så kallad egeninsatser det vill säga arbetsinsatser direkt i projektet eller som deltagare i referensgrupp, tillhandahållande av testplatser och material etcetera.

Den slutliga finansieringslösningen varierar mycket beroende på projektets innehåll. Sett över en lång tidsperiod brukar en tredjedel av finansieringen komma från SBUF, en tredjedel från deltagande företag i form av egeninsatser och sista tredjedelen kommer från externa medfinansiärer.

Externa medfinansiärer välkomnas

SBUF ser gärna att externa finansiärer är med och samfinansierar projekt. Dessa externa finansiärer kan vara arkitekter, teknikkonsulter, byggherrar, fastighetsägare, materialtillverkare med flera. Samfinansieringen har ett värde utöver det rent finansiella. Genom att fler aktörer från byggprocessen deltar så är möjligheterna till praktiskt tillämpning är goda.

Genom att SBUF aktivt verkar för att samfinansiera projekt med anslagsgivare som FormasVinnova och de statliga innovationsprogrammen kan avsevärda belopp ställas till förfogande för forskning och utveckling i byggbranschen. SBUF kan även i flera större forskningsprogram som bygger på samverkan mellan företag och högskola.