Beslutsgång vid slutrapportering

Projektledlaren för forsknings- eller utvecklingsprojektet lämnar in projektets slutrapport i inloggat läge på SBUF:s webbplats. Om rapporten även föreligger i tryckt form vill SBUF ha sju exemplar för utdelning i utskottet och för SBUF:s arkiv. SBUF har sju mötesomgångar årligen och en snabb beslutsprocess för beviljning av ansökningar och godkännande av slutrapporter.

Beslutsprocessen bygger på att SBUF:s tidsgränser iakttas: Ansöknings- och rapporteringstider

Slutrapporten gås igenom i utskott

När kansliet har gjort en första grov kontroll att slutrapporten är komplett skickas den vidare till SBUF:s utskott. Slutrapporten behandlas i berörda utskott som antingen bordlägger, återremitterar eller godkänner slutrapporten. Utskotten ska också ta ställning till om någon ytterligare kunskapsspridning är lämplig, och till vilken målgrupp kommunikationen bör riktas till (byggarbetsplatsen, konstruktörer, planerare, forskarsamhället och så vidare).

Om utskottet bordlägger behövs ingen ytterligare komplettering av själva slutrapporten. Skälet till bordläggningen är vanligvis att utskottet behöver mer tid för inläsning eller att man vill stämma av rapportens slutsatser med kollegor eller experter. Om man väljer att återremittera anser utskottet att slutrapporten behöver kompletteras eller förtydligas av författaren.

Resultaten ska kommuniceras

När utskottet har godkänt slutrapporten går den vidare till SBUF:s styrelse för godkännande. Det är också styrelsen som fattar beslut om kunskapsspridning ska göras, det vill säga kommuniceras i SBUF:s (och projektorganisationens) kanaler.

Om styrelsen anser att resultatet i slutrapporten har speciellt kommunikatonsvärde ska projektet tillsammans med slutrapport lämna ett kortare underlag till SBUF för kommunikationsaktiviteter i SBUF:s (och projektorganisationens) kanaler.

Avslutning av projekt

När slutredovisningen är komplett kan projektet slutfaktureras.