Beslutsgång vid slutrapportering

Projektledaren för utvecklings- eller forskningsprojektet lämnar in projektets slutrapport i inloggat läge på SBUF:s webbplats. Om rapporten även föreligger i tryckt form vill SBUF ha sju exemplar för utdelning i utskottet och för SBUF:s arkiv. SBUF har sju mötesomgångar årligen och därmed en snabb beslutsprocess för beviljning av ansökningar och godkännande av slutrapporter.

Beslutsprocessen bygger på att SBUF:s tidsgränser iakttas: Ansöknings- och rapporteringstider

Slutrapporten gås igenom i utskott

När kansliet har gjort en första grov kontroll att slutrapporten är komplett skickas den vidare till SBUF:s utskott. Slutrapporten behandlas i berörda utskott som antingen bordlägger, återremitterar eller godkänner slutrapporten.

Om utskottet bordlägger behövs ingen ytterligare komplettering av själva slutrapporten. Skälet till bordläggningen är vanligtvis att utskottet behöver mer tid för inläsning eller att man vill stämma av rapportens slutsatser med kollegor eller experter. Om man väljer att återremittera anser utskottet att slutrapporten behöver kompletteras eller förtydligas av författaren. När utskottet har godkänt slutrapporten går den vidare till SBUF:s styrelse för godkännande.

Resultaten ska kommuniceras

Projektorganisationen ansvarar för att kommunicera projektresultatet i projektorganisationens kanaler. Projektets resultat kommuniceras också i SBUF:s kanaler.

Avslutning av projekt

När slutredovisningen är komplett kan projektet slutfaktureras.