Så här arbetar SBUF

Externa medfinansiärer välkomnas

SBUF:s verksamhet finansieras genom avgifter från företagen, baserat på antalet årsanställda inom kollektivavtalsområdet. SBUF disponerar 60 miljoner kronor om året (2014) för branschinriktad utveckling och forskning.

Dessutom bekostas varje projekt till en del av det eller de företag som driver projekten. Detta sker oftast genom så kallad egeninsatser - arbetsinsatser direkt i projekt eller som deltagare i referensgrupp, tillhandahållande av testplatser och material, etcetera.

Den slutliga finansieringslösningen varierar mycket beroende på projektets innehåll. Sett över en lång tidsperiod brukar en tredjedel av finansiering komma från SBUF, en tredjedel kommer från deltagande företag i form av egeninsatser och sísta tredjedeln kommer från externa medfinansiärer.

Slutligen ser SBUF gärna att externa finansiärer är med och samfinansierar projekt. Dessa externa finansiärer kan vara arkitekter, teknkkonsulter, byggherrar, fastighetsägare, materialtillverkare med fler. Samfinansieringen har ett värde utöver det rent finansiella - genom att fler aktörer från byggprocessen deltar är möjligheterna till praktiskt tillämpning goda.

Genom att SBUF aktivt verkar för att samfinansiera projekt med anslagsgivare som Formas, Vinnova och olika stiftelser kan avsevärda belopp ställas till förfogande för utveckling och forskning i byggbranschen. SBUF kan även i flera större forskningsprogram som bygger på samverkan mellan företag och högskola.