Beslutsgång ansökan om bidrag

Uppdragsgivarna, SBUF:s fem medlemsorganisationer, bestämmer. Beslut om bidrag från SBUF tas av styrelsen, baserat på utskottens rekommendationer. Alla beslut om bidrag utgår således från medlemsföretagen, samma medlemsföretag som också finansierar SBUF:s verksamhet genom sina avgifter.

Varje ansökan diskuteras först i ett eller flera utskott innan styrelsen beslutar. Utskotten gör en rekommendation till beslut, och styrelsen fattar därefter beslut om bidrag.

Ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt

En ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt behandlas i de berörda utskotten: byggutskottet, installationsutskottet och anläggningsutskottet. Utskotten kan antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan. Vanligtvis gör utskottet några korta kommentarer till sitt beslut, eller att man föreslår några förändringar eller förutsättningar som erfordras för utskottets rekommendation.

Ansökan om bidrag till forskningsprojekt

En ansökan om bidrag till ett forskningsprojekt behandlas först i berörda branschutskott: byggutskottet, anläggningsutskottet och installationsutskottet. Branschutskottens uppgift är att bedöma projektets branschnytta utan att ta hänsyn till projektets budget, forskningsfrågor, vetenskaplig kvalitet etcetera.

Branschutskotten gör en prioritering från 1 (högst prioriterat ur branschnyttoperspektiv) till 3 (lägst prioriterat). Därefter går ansökan vidare till forskningsutskottet. Baserat på branschutskottens bedömning av branschnyttan, och i kombination med forskningsutskottets egen bedömning av projektets relevans, vetenskaplig kvalitet, handledningskapacitet, forskningsmiljö, budget etcetera kan man antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan.

Slutligen går ansökan vidare till styrelsen som antingen avslår eller beviljar bidrag till ansökan. Styrelsen fastställer också de förutsättningar som gäller för bidraget, vanligen baserat på utskottens rekommendationer.

Om styrelsen har avslagit ansökan men gjort bedömningen att projektidén är intressant kan styrelsen uppmana sökanden att återkomma med en ny ansökan. Styrelsen lämnar då vanligen några korta kommentarer om hur man anser att ansökan skulle kunna modifieras och vidareutvecklas.

Branschförankring

Det är nyttan för branschen som helhet som är avgörande vid bedömningen av ansökningar om projektbidrag. Genom sin uppbyggnad och sitt arbetssätt har SBUF en bred förankring bland sina nära 7 200 anslutna bygg- och installationsföretag. De projekt som får stöd ger resultat som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet i företagen.

Det är viktigt att projekt som finaniseras av SBUF är "branschgemensamma". I begreppet ligger att inget enskilt företag direkt ska gynnas av att genomföra ett SBUF-projekt. Nyttan för det företag som genomför projektet är att betrakta som "indirekt".

En annan konsekvens av att kraven på projekten är branschgemensamma är att alla slutrapporter ska vara fritt tillgängliga för digital nedladdning från SBUF:s webbplats och att resultat som kommer fram ur SBUF-finaniserade projekt kommer branschen till godo.

SBUF kommunicererar resultaten i sina kanaler och projektorganisationen för respektive projekt förutsätts kommunicera resultaten i projektorganisationens kanaler.