Beslutsgång ansökan om bidrag

Det är SBUF:s styrelse som fattar beslut om bidrag till projekt. Varje ny ansökan diskuteras först i ett eller flera av utskotten innan styrelsen beslutar. Utskotten gör en rekommendation till beslut, och styrelsen fattar därefter beslut om bidrag.

Behandlingen i utskotten skiljer sig beroende på om det avser ett forskningsprojekt eller ett utvecklingsprojekt.

En ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt behandlas i de berörda utskotten: Byggutskottet, Installationsutskottet och Anläggningsutskottet. Utskotten kan antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan. Vanligtvis gör utskottet några korta kommentarer till sitt beslut, eller att man föreslår några förändringar eller förutsättningar som erfordras för utskottets rekommendation.

En ansökan om bidrag till ett forskningsprojekt behandlas först i berörda branschutskott – Byggutskottet, Anläggningsutskottet och Installationsutskottet. Branschutskottens uppgift är att bedöma projektets branschnytta utan att ta hänsyn till projektets budget, forskningsfrågor, vetenskaplig kvalitet etcetera. Branschutskotten gör en prioritering från 1 (högst prioriterat ur branschnyttoperspektiv) till 3 (lägst prioriterat). Därefter går ansökan vidare till forskningsutskottet. Baserat på branschutskottens bedömning av branschnyttan, och i kombination med forskningsutskottets egen bedömning av projektets relevans, vetenskaplig kvalitet, handledningskapacitet, forskningsmiljö, budget etcetera, kan man antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan.

Slutligen går ansökan vidare till styrelsen som antingen avslår eller beviljar bidrag till ansökan. Styrelsen fastställer också de förutsättningar som gäller för bidraget, vanligen baserat på utskottens rekommendationer.

Om styrelsen har avslagit ansökan samtidigt som man gör bedömningen att projektidén är intressant kan styrelsen uppmana sökanden att återkomma med en ny ansökan. Styrelsen lämnar då vanligen några korta kommentarer om hur man anser att ansökan skulle kunna modifieras och vidareutvecklas.