Beslutsgång vid slutrapportering

Slutrapporten ska utformas i enlighet med SBUF:s ”Allmänna anvisningar för slutrapportering”, se vidare länk.

Slutrapporten skickas in till SBUF i digital form, företrädesvis via mejl eller via projektarean. Om rapporten även föreligger i tryckt form vill SBUF ha sju exemplar för utdelning i utskottet och för SBUF:s arkiv. SBUF har sju mötesomgångar årligen och en snabb beslutsprocess för beviljning av ansökningar och godkännande av slutrapporter. Beslutsprocessen bygger på att SBUF:s tidsgränser iakttas, se vidare länk.

När kansliet har gjort en första grov kontroll att slutrapporten är komplett skickas den vidare till SBUF:s utskott. 

Slutrapporten behandlas i berörda utskott som antingen bordlägger, återremitterar eller godkänner slutrapporten. Utskotten ska också ta ställning till om någon ytterligare informationsspridning är lämplig, och till vilken målgrupp informationen ska riktas (byggarbetsplatsen, konstruktörer, planerare, forskarsamhället och så vidare).

Om man bordlägger behövs ingen ytterligare komplettering av själva slutrapporten. Skälet till bordläggningen är vanligvis att utskottet behöver mer tid för inläsning eller att man vill stämma av rapportens slutsatser med kollegor eller experter.

Om man väljer att återremittera anser utskottet att slutrapporten behöver kompletteras eller förtydligas av författaren.

När utskottet har godkänt slutrapporten går den vidare till SBUF:s styrelse för deras godkännande. Det är också styrelsen som fattar beslut om vilken informationsspridning som SBUF ska göra om projektresultatet.

Om styrelsen beslutar om kommunikatonsvärde ska projeketet tillsammans med slutrapport lämna ett kortare underlag till SBUF för kunskapsspridning och kommunikationsaktiviteter i SBUF:s (och projektorganisationens kanaler).

När slutredovisningen är komplett kan projektet slutfaktureras.