Dessa projekt kan SBUF stödja

Forskning och utveckling som leder till praktisk handling

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond stöder utvecklingsarbete och forskning hos entreprenörer och installatörer (nedan kallat branschföretag) som bidrar till

  • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster,
  • bättre arbetsmiljö för branschföretagens anställda,
  • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt,
  • långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn,
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling samt
  • välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i branschföretagen.

Ett eller flera av dessa kriterier skall vara uppfyllda för att ett projekt skall komma i fråga för bidrag.

Ett projekt kan många gånger avse att genom utveckling och samverkan höja effektiviteten i byggandets förädlingskedja från råvara till färdig produkt och från idé till rivning. Det är inte minst i dessa fall viktigt att projektets organisation inrymmer den kompetens som krävs med tanke på uppgiftens genomförande och resultatets acceptans.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond eftersträvar en bred finansiering av de projekt som stöds. Finansieringen bör i möjligaste mån spegla bilden av dem som kan dra nytta av projektets resultat.

Ett generellt villkor för bidrag är att projektets resultat görs allmänt tillgängliga. SBUF gör särskilda insatser för att sprida kännedom om uppnådda resultat och att föra ut resultat i tillämpning.