Omvärldsbevakning

Rapporter från internationella byggforsknings- och utvecklingsarenan.


Kunskapsinhämtningsprojekt, PIARC XXVIth World Road Congress 

World Road Association (PIARC) grundades 1909 som en ideell organisation. Visionen är att vara världsledande inom kunskapsutbyte om vägar, vägtransportpolitik och hållbar transport. (2019)

Kunskapsinhämtningsprojekt - ICCC Prag september 2019, Nilla Olsson

De senaste fyra årens utveckling inom cement och betong. Krav på minskad klimatpåverkan är den starkast drivande faktorn. (2019)

Hållbara leverantörskedjor i anläggningsprojekt

Branschers arbete med hållbara leverantörskedjor och förslag på lämpliga ambitionsnivåer för anläggningsbranschen. Omvärldsanalysen bidrar med övergripande prioriteringar, avgränsning och metodik till den skriftliga vägledning som är projektets slutresultat.

Bidrag till kunskapsinhämtningsprojekt

Egna framtagna rapporter

Vår roll är att finiansiera forskning och utveckling. Ibland har det hänt att vi tagit fram rapporter själva för att omvärldsbevaka.

Praktisk vägledning kring miljöarbete på byggarbetsplatser

Sammanfattning av boken ”Arbetsplats relaterad miljöpraxis” från engelska byggnadsindustrins forsknings- och informationsförening (CIRIA)

Temperaturutvecklingen i betongkonstruktion beroende på bindemedelsammansättning

Sammanfattning av rapport ”Early-age thermal crack control in concrete (CIRIA)

Kartläggning: Digitalisering inom svenska bygg- och installationsbranschen

Detta händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag.