Organisation

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är en ekonomisk förening bildad år 1983. Medlemsorganisationer i föreningen är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn. SBUF utgörs av en styrelse, fyra utskott och ett kansli. Styrelsen och utskotten består av företrädare för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds medlemsorganisationer.

Styrelsen utses av medlemsorganisationerna, och utskotten tillsätts av styrelsen på förslag från respektive medlemsorganisation. Styrelsen består av fyra personer och ett utskott kan bestå av 3 - 7 personer. Kansliet svarar för driften av verksamheten.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond välkomnar ytterligare medlemsorganisationer. Tillkommande medlemsorganisationer får en bidragsram som motsvarar deras inbetalda avgifter.