Allmänna anvisningar för informationsspridning

Tänk på målgruppen

Med utgångspunkt i projektets dokumentation kan man sprida kunskapen om projektresultaten i många olika former. Här är målgruppsfrågan mycket viktig. Tänk på den interna marknadsföringen i de företag som ingår i projektets arbetsgrupp och sprid om möjligt delresultat under projektets gång. Utvecklingsprojekt syftar ju till att få en förbättring satt i verket. Då gäller det att få ut budskapet till rätt personer och även visa att resultaten fungerar i praktiken.

Innan ett projekt har börjat kan uppfattningen om hur informationen skall spridas vara oprecis. Tänk om det visar sig att projektidén inte håller! Det är klokt att för framtida projekt dokumentera hur man kommit fram till att en idé inte håller i praktiken men det är inte säkert att alla måste informeras om resultatet. Det slutliga valet av informationsvägar görs därför i ett sent skede av projektet, gärna i samråd med SBUF.

Kanaler för information

informationsblad tidskriftsartikel
broschyr bok
internet, intranet videofilm
inslag i internutbildning seminarier
konferenser, informationsdagar demonstrationer
utställningar, mässor  

SBUF Informerar

Varje år producerar SBUF ett trettiotal "informationsblad" (SBUF informerar). Ett informationsblad innehåller en kondenserad sammafattning om projektets innehåll och slutsatser. Informationsbladen publiceras löpande på SBUF:s webbplats.

Informationsbladet utgår från en bearbetning av sammanfattningen i projektrapporten. Ungefär hälften av texten, som oftast illustreras med en principbild eller ett foto, handlar om resultaten. Det avslutas alltid med hänvisning till rapport (och varifrån rapporten kan beställas) samt namn och telefon till projektets kontaktpersoner.

Tidskriftsartiklar

Många projekt lämpar sig för artiklar i olika tidskrifter. Beroende på hur artikeln är skriven, kan den fungera både som dokumentation och allmäninformation. Se hur andra har skrivit artiklar som du tyckte var lättlästa och bra! Fundera över hur de burit sig åt för att strukturera det som de vill berätta för läsarna.

Broschyrer med mera

För projekt med ett påtagligt behov av att nå en bred krets med information kan en broschyr vara effektiv. När det finns ett tydligt branschintresse, kan SBUF medverka till att ta fram broschyrer och liknande trycksaker.

Webbfilmer

Videofilm kan i vissa fall vara ett lämpligt sätt att föra ut projektresultat. Försök inte att klara för många målgrupper med samma videoinnehåll - gör i så fall hellre en kort allmänpresentation på 3-4 minuter och en längre metodinriktad. SBUF avser att använda webbfilmer för informationsspridning alltmer. Publicering sker då bland annat på SBUF:s kanal på youtube.