Avslutning av utvecklingsprojekt

Projektledaren ansvarar för att projektets slutrapport färdigställs. Redovisningen har två olika syften – dels att dokumentera projektet och dess genomförande, dels att informera resultaten av projektet.

Rapportens innehåll. SBUF stödjer branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Det är därför viktigt att rapporten anpassas till dessa målgrupper, se vidare SBUF:s allmänna anvisningar för slutrapportering.

Rapportens utformning. Rapporten skall utformas enligt SBUF:s minimikrav på en normal FoU-rapport. Rapporten kan skrivas med företagsinterna mallar under förutsättning att minimikraven på rapporten uppfylls. SBUF:s rapportmall kan med fördel användas. Vi vill särskilt framhålla att SBUF skall omnämnas som (del)finansiär till projektet, gärna med vår logotype på rapportens omslag.

Slutredovisningen skall insändas till SBUF i pdf-format. Rapporten kommer att publiceras på SBUF:s webbplats. Om slutredovisningen finns i tryckt form skall normalt sju exemplar skickas in till SBUF. Slutrapporten ska vara skriven på svenska och innehålla en sammanfattning i form av en populärversion omfattande 4‑8 A4-sidor inklusive bilder. Eventuella bilagor kan vara på engelska.

På rekommendation av berörda utskott (Bygg, Anläggning respektive Installation) avslutas projektet formellt genom att styrelsebeslut i SBUF. Därefter utbetalas innehållen del bidraget.

 

Projektledaren svarar för projektets slutrapportering och avslutning. Projektledaren svarar för att en sammanfattande beskrivning av projektets bakgrund, syfte, genomförande och resultat samt resultatens praktiska tillämpningar och möjliga konsekvenser sänds till SBUF.

Detta innebär bland annat att

  • det ska framgå från slutrapporten och vid publicering att arbetet har utförts med stöd av SBUF. SBUF:s logotyp ska användas. Avhandlingar utformas naturligtvis enligt respektive lärosätes anvisningar. Vi vill dock särskilt framhålla att SBUF skall omnämnas som (del)finansiär till projektet.

  • slutrapporten ska innehålla en sammanfattning i form av en populärversion författad på svenska och omfattande 4‑8 A4-sidor inklusive bilder

  •  

SBUF stödjer branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Det är därför viktigt att sammanfattningen anpassas till dessa målgrupper, se vidare SBUF:s allmänna anvisningar för slutrapportering.

På rekommendation av forskningsutskottet vid SBUF avslutas projektet genom styrelsebeslut i SBUF. Därefter utbetalas innehållen del av forskningsbidraget.