Avslutning av utvecklingsprojekt

Projektledaren ansvarar för att projektets slutrapport färdigställs. Redovisningen har två olika syften – dels att dokumentera projektet och dess genomförande, dels att informera resultaten av projektet.

Rapportens innehåll. SBUF stödjer branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Det är därför viktigt att rapporten anpassas till dessa målgrupper, se vidare SBUF:s allmänna anvisningar för slutrapportering.

Rapportens utformning. Rapporten ska utformas enligt SBUF:s minimikrav på en normal FoU-rapport. SBUF:s rapportmall kan med fördel användas. Rapporten kan även skrivas med företagsinterna mallar under förutsättning att minimikraven på rapporten uppfylls och att rapporten förses med SBUF:s försättssida. Vi vill särskilt framhålla att SBUF skall omnämnas som (del)finansiär till projektet, gärna med vår logotype på rapportens omslag.

Slutredovisningen ska insändas till SBUF i pdf-format. Rapporten kommer att publiceras på SBUF:s webbplats. Om slutredovisningen finns i tryckt form ska normalt sju exemplar skickas in till SBUF. Slutrapporten ska vara skriven på svenska, eventuella bilagor kan vara på engelska. Slutredovisningen ska även innehålla en separat sammanfattning i form av en populärversion omfattande 4‑8 A4-sidor inklusive bilder. Sammanfattningen ska förses med SBUF:s försättssida

På rekommendation av berörda utskott (Bygg, Anläggning respektive Installation) avslutas projektet formellt genom att styrelsebeslut i SBUF. Därefter utbetalas innehållen del bidraget.