Minimikrav på normal FoU-Rapport

Slutredovisning till SBUF
 • kan med fördel utformas enligt SBUF:s Rapportmall. Företagsinterna rapportmallar kan användas så länge de uppfyller SBUF:s minimikrav på FoU-rapporter och förses med SBUF:s försättssida. Akademiska avhandlingar utformas naturligvis enligt respektive lärosätes anvisningar
 • ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska på 4-8 sidor. Sammanfattningen ska vara försedd med SBUF:s försättssida.
En FoU-Rapport ska innehålla
 • förstasida
 • förord
 • sammanfattning
 • innehållsförteckning
 • huvudtext med bland annat bakgrund, syfte, metodik, utförda undersökningar
 • slutsatser
 • litteraturförteckning
 • eventuella bilagor

 

Förstasidan innehåller åtminstone:
 • rapportens titel
 • författare (företag)
 • årtal

 

Rapporttitlar bör

vara korta och effektiva, gärna som "Betongvibrering med infraljudteknik", undvik "Rapport rörande utredning angående möjligheterna att genomföra…"

delas på huvudtitel och förklarande undertitel, om det inte räcker med högst sex ord

behöver inte vara samma som projekttiteln, om det underlättar målgruppens förståelse

 

Förordet:
 • är skilt från huvudtexten och saknar kapitelnummer
 • anger vilka som medverkat i projektet
 • reder ut vem eller vilka som är huvudförfattare
 • tackar dem som tackas bör, till exempel finansiärerna och de företag som stöttat projektet
 • dateras, åtminstone med år och månad
 • innehåller inte någon sammanfattning av projektet
 • är kortare än en A4-sida

 

Sammanfattningen:
 • skall finnas i varje rapport som är längre än ett par sidor
 • är skild från huvudtexten och saknar kapitelnummer
 • ligger före huvudtexten
 • är sällan längre än 1,5 A4-sida
 • saknar underrubriker
 • innehåller kortversioner av rapportens text om bakgrund, syfte, genomförande, resultat och slutsatser
 • skall verkligen kunna läsas fristående, och får därför inte vara diffus eller hänvisa till huvudtexten eller andra skrifter
 • finns oavsett rapportspråket alltid på svenska
 • kompletteras ibland med en engelsk summary

 

Innehållsförteckningen:
 • ryms på en A4-sida för överskådlighetens skull
 • omfattar vanligen högst nio numrerade kapitel
 • anger avsnitt inom kapitlen, oftast numrerade typ "4.2"
 • avslutas med nummer och namn på eventuella bilagor, som sidnumreras för sig, så att läsaren inte förväxlar huvudtextens sidnummer med bilagornas, t ex kan sida 3 i bilaga 2 ges numret "B2:3"

 

Huvudtextens läslighet är störst om man:
 • har en genomtänkt struktur med rubriker och underrubriker
 • undviker alltför förminskad text
 • undviker alltför stor text (d v s enbart OH-underlag)
 • undviker långa kursiverade textavsnitt
 • utnyttjar figurer
 • har tydliga hänvisningar till referenser i litteraturförteckningen
 • har tydliga hänvisningar till bilagor

 

Figurer:
 • bör alltid hänvisas till i texten
 • ges alltid ett figurnummer och en förklarande figurtext
 • läggs in där de hör hemma i texten
 • skall helst inte bestå av svårtolkade och svårkopierade inklistrade färgfoton
 • bör inte ges formen av utvikbara bilagor

 

Utvecklings- och undersökningsmetodiken skall beskrivas i huvudtexten:
 • val av tillvägagångssätt
 • principer för urval av objekt, provkroppar, intervjupersoner etc
 • hur försök, intervjuer etc genomförts och hur resultaten eller svaren utnyttjats i arbetet
 • antal försök, provkroppar, intervjuer eller enkäter
 • något om det faktiska tidsschemat för arbetet i projektet

 

Slutsatser:
 • sammanfattar kort och koncist de resultat och slutsatser som projektet har lett till
 • är sällan längre än två A4-sidor

 

 

Litteraturförteckning:
 • saknar kapitelnummer
 • hänvisas till för referenser (skrifter, artiklar, hemsidor etc) som används i huvudtexten
 • skall vara så tydlig att läsaren lätt kan beställa fram det som författaren hänvisar till (inte bara "SCB" utan mera som "Mårtensson, B och Nilstun, T (1988). Praktisk vetenskapsteori. Studentlitteratur. Lund.")