Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn

Pågår: 2022-01-03 – 2022-10-31

Sammanfattning

Klimatförändringarna och dess konsekvenser berör oss alla. Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn målsätter en klimatneutral värdekedja i bygg och anläggningssektorn till 2045. För att stötta och följa upp genomförandet har detta projekt som mål att göra en summarisk kartläggning av kända och okända värden och tidigare undersökningar. Detta ger dels en överblickbar nulägesbild av sektorns utsläpp av växthusgaser. Dels en schematisk gapanalys som belyser ännu inte undersökta områden. Enligt färdplanen kan 40% av målen nås med känd teknik och metoder medan de resterande 60% av målen kräver innovationer. Kartläggningen förväntas ge en bild om vad som behöver göras framåt för att nå färdplanensmål och ligga till grund för ett förslag till en nationell genomförandeplan med en strategi och struktur för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Projektet är gemensamt för hela samhällsbyggnadssektorn med ett starkt engagemang hos en bredd av aktörer. Där av adresseras ansökan till samtliga utskott hos SBUF. För fortsatt arbete med både breddning och fördjupning kommer medel sökas hos finansiärer såsom Formas och Vinnova.

Projektansvarig

Projektansvarig
Installatörsföretagen
Projektledare
Stefan Ziegler

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Klimat & miljö Husbyggnad Bro & Anläggning Ledarskap Installation