RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning

Pågår: 2020-02-01 – 2023-01-15

Sammanfattning

Systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant togs i bruk 1999. Det utvecklades inom ett SBUF-projekt där en fuktmätningsmanual för mätning av relativ fuktighet (RF) i betong togs fram, regler för tentamen och examination samt en auktorisationsordning. Syftet är att säkerställa att mätresultaten överensstämmer med den RF som råder i betongen. Resultatet används som underlag för att avgöra om tex ett betongbjälklag är tillräckligt uttorkat för att beläggas med en limmad plastmatta utan risk för fuktskador.
I SBUF-projekt 11791 studerades olika metoder för fuktmätning i avjämningsmassa med huvudsyftet att föreslå en lämplig mätmetod. Baserat på resultaten och med delar av RBK:s fuktmätningsmanual som underlag utarbetades inom branschorganisationen GBR, en branschstandard för RF-mätning i golvavjämning som funnits tillgänglig sedan 2010.
I SBUF-projekten 13197, 13198, 13354 och 13560 finns indikationer på att dagens betong, med mineraliska tillsatsmaterial, är så tät att fuktproblematiken verkar flyttas från betongen till ovanpåliggande golvavjämning. Betongen är så tät att det i princip inte spelar någon roll vilken RF den har, det är RF-nivån i golvavjämningen som kommer att styra vilken RF som slutligen kommer att påverka ytskiktet. Detta medför att RF-mätning i golvavjämning kommer allt mer i fokus och att en accepterad branschstandard behövs. Det är då viktigt att även krav ställs avseende utförande, dokumentation och kompetens dvs en RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggföretagen
Projektledare
Ted Rapp

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Husbyggnad KMA – arbetsmiljö