Gör projektbeskrivning

En snabb behandling av en ansökan om utvecklingsbidrag förutsätter en projektbeskrivning som innehåller åtta avsnitt, A-H. Om projektet är litet, är det avsnitten A, B, C och F som är viktigast medan D, E, G och H bara kräver några rader var. Projektbeskrivningen ska vara skriven på svenska; eventuella bilagor kan vara på engelska.

A. Bakgrund

 • Inledande ord om problemställningen
 • Kort historik kring problemet
 • Vad man vet och hur man gör i dagsläget

B. Syfte

 • Vad projektet går ut på, själva målsättningen för arbetet
 • Projektets anknytning till SBUF:s mål och inriktning
 • Avgränsningar – vad är det egentligen man vill undersöka?
 • Vilken nytta som projektresultaten kan tänkas göra
 • Vilka som kan tänkas få nytta av resultaten

C. Genomförande

 • Hur arbetet skall läggas upp
 • Vilken metodik som är tänkt att användas för undersökningen
 • Arbetsprogrammet uppdelat i olika steg med aktiviteter

D. Tidplan

 • Tiderna för de olika stegen i arbetsprogrammet

E. Organisation

 • Hur projektet bemannas
 • Namn och organisationstillhörighet på projektledare och övriga medverkande
 • Förslag till eventuell referensgrupp
 • Förslag till eventuell styrgrupp

F. Redovisning

 • Hur projektresultatet skall dokumenteras
 • Hur projektresultatet skall informeras om
 • Målgrupper för information om resultatet

G. Kostnader

 • Kostnadsbudget för projektet
 • Uppdelning på genomförandets olika steg
 • Uppdelning på kostnadsslag, t ex löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster

H. Finansiering

 • Hur totalkostnaderna för projektet skall täckas
 • Beloppens fördelning på företaget, SBUF och eventuella andra finansiärer