Forskningsprojekt

En betydande del av SBUF:s budget avser stöd till forskning vid högskolor kring frågor som är vitala för entreprenörer och installatörer. Även för sådana projekt gäller att ansökan skall göras av företag som är anslutet till någon av de organisationer som ingår i SBUF:s medlemskrets. Ansökan utformas med fördel enligt SBUF:s checklista.

Vid bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag är projektets relevans och förankring i branschen av avgörande betydelse, liksom den forskningsmiljö projektet är avsett att utföras i samt projektets vetenskapliga nivå. SBUF granskar även hur de kunskaper som genereras i projektet är tänkta att implementeras i enskilda företag och i branschen som helhet. SBUF förutsätter vidare att en samordning sker mellan lärosätena, lämpligen genom samarbetsorganisationen Sveriges Bygguniversitet.

Bidrag från SBUF för normalt doktorandarbete skall täcka lönekostnader inklusive tillägg för doktorand, handledare och seniorforskare, lokalkostnader, universitetsavgifter, konferensavgifter, publiceringskostnader och viss verifierande provning i normalt doktorandarbete. Referens- och styrgruppens kostnader förväntas täckas genom egeninsatser från respektive deltagare.

Med normalt doktorandarbete avses en teoretisk avhandling där även viss verifierande laboratorieprovning ingår. Det finns möjlighet att ansöka om ett utökat bidrag för exempelvis väl motiverade och relevanta kostsamma laboratorieundersökningar och fältmätningar.

Doktorandtiden för varje akademisk examen (licentiatexamen respektive doktorsexamen) antas vara högst två års heltidsekvivalent doktorandarbete och därmed totalt fyra år för att nå en doktorsexamen. För det fall där doktorandarbetet planeras ske under längre tid än två år per examensnivå förväntas att lärosätet täcker samtliga merkostnader för den utökade studietiden. Ytterligare bidrag kan inte förväntas för en längre doktorandtid än fyra års heltidsekvivalent doktorandarbete.

För doktorandprojekt gäller:

  • För projekt med  industridoktorand anställd i större byggföretag och engagerad i något av de större forskningsprogrammen kan SBUF bevilja bidrag med upp till 900 000 kronor för doktorandarbete fram till licentiatexamen respektive för doktorandarbete från licentiatexamen till doktorsexamen.

  • För projekt med industridoktorand anställd i mindre byggföretag gäller inte ovanstående ramar utan bedömningen av rimligheten i det sökta bidragets storlek sker från fall till fall.

  • För projekt med högskoledoktorand kan SBUF bevilja bidrag med upp till 1 800 000 kronor för doktorandarbete fram till licentiatexamen respektive för doktorandarbete från licentiatexamen till doktorsexamen.

  • För forskningsprojekt med tillkommande kostnader som normalt inte ingår i ett doktorsarbete – till exempel för kostsamma experimentella undersökningar – kan ett utökat bidrag beviljas med upp till 1 000 000 kronor totalt.

SBUF välkomnar även projekt avsedda att utföras av seniorforskare.