Kunskapsinhämtningsprojekt

SBUF kan bevilja bidrag till projekt för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Bidragsmöjligheten är avsett för deltagande i konferenser, studiebesök hos byggföretag och byggprojekt, myndigheter med mera. Bidrag kommer inte att lämnas till marknadsföringsaktiviteter eller utbildningar. Ett kunskapsinhämtningsprojekt avslutas med en rapport från studiebesöket eller konferensen. Rapporten ska skrivas enligt SBUF:s rapportmall och vara avsedd för branschgemensam spridning.

SBUF anser att det är viktigt för byggbranschen att bevaka den internationella tekniska utvecklingen inom byggområdet. Det finns mycket intressant kunskap och värdefulla erfarenheter att inhämta internationellt vad gäller byggmetoder och material, digitalisering, byggprocessen, arbetsmiljö, regelverk etcetera.

Bidraget är avsett för medarbetare anställda i SBUF:s medlemsföretag och kan till exempel avse resekostnader, konferensavgifter. Bidrag till kostnader för egen tid kommer inte att medges.

En ansökan om bidrag till kunskapsinhämtning kommer att ha samma beslutsprocess som ett utvecklingsprojektAnsökan utformas med fördel enligt SBUF:s mall för projektbeskrivningSökandens CV ska bifogas ansökan.