Finansiärer

Finansiärer av FoU inom svensk bygg- och anläggningssektor. Vi tar tacksamt emot förslag på fler finansiärer som bör inkluderas i sammanställningen.

 

Staten

 • Formas - Stödjer forskning som främjar den byggda miljöns kvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktiga hållbarhet. Stärker internationell konkurrenskraft. Underlättar utveckling och omställning av energisystemet.
  150 miljoner kronor/år
 • Trafikverket - Verkar för samhällsmotiverad FoU inom transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.
  100 miljoner kronor/år (av totalt 250)
 • Vinnova - Stödjer deltagande i europeiskt forskningssamarbete. Bidrar till en för näringslivet konkurrenskraftig FoU-miljö i Sverige och stödjer näringslivets egna förnyelseansträngningar inom strategiska områden. Stödjer teknikbaserad affärsutveckling.
  5-10 miljoner kronor/år (av totalt 1000)
 • Energimyndigheten  - Stödjer forskning och utveckling för ny kunskap om tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.
 • Byggkostnadsforum - stimulerar byggandet av hyresbostäder av god kvalitet till låga kostnader och utgör en en kunskaps- och idébank för alla parter i branschen.
  20 miljoner kronor/år

Stiftelserna

 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) - Stödjer naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.
  15 miljoner kronor/år (av totalt ca 1000)
 • Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) - Främjar kompetensutveckling med målsättning att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Stödjer verksamhet som är nyskapande, förebildlig och långsiktig. 25 miljoner SEK/år (av totalt ca 800)
 • Miljöstrategiska stiftelsen (MISTRA) - Stödjer forskning av strategisk betydelse för god livsmiljö; främjar utveckling av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.
  10 miljoner kronor/år (av totalt 120)

Branschen

 • AFA Försäkring - AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. AFA Försäkring satsar cirka 100 miljoner kronor årligen på forskning, utveckling och kunskapsförmedling, varav 6 miljoner kronor är avsedda för programmet Byggsektorns arbetsmiljö (2008).
 • Fastighetsbranschens Utvecklingsforum - Angelägna kunskapsområden är kundpreferenser, kvalitet i fastighetsföretag, informationsteknik, förvaltningseffektivitet och miljöhänsyn.
  2 miljoner kronor/år
 • ARKUS - Initierar, planerar och finansierar forskning och utveckling med betydelse för projekterande arkitekternas verksamhet.
  2,5 miljoner kronor/år
 • Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) - Stödjer ballastforskning vid tekniska högskolor.
  1 miljon kronor/år
 • Sveriges Kommuner och Landsting - Stödjer forskning och utveckling om vägtransportsystemet i tätort ur aspekterna trafiksäkerhet, tillgänglighet, ekonomi, miljö och organisation. 
  5 miljoner kronor/år.