Allmänna villkor för projektbidrag från SBUF

1. Branschgemensam forskning och utveckling

Bidragsmottagarens projektledare ska medverka till att SBUF eller av SBUF utsedda personer hålls informerade om arbetet inom projektet.

Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till SBUF kan inte utan SBUF:s medgivande överföras på annan.

2. Kunskapsspridning

I projektet ska normalt ingå en viss informationsinsats, vanligen genom att projektet samtidigt med slutrapport lämnar ett kortare underlag till SBUF för kunskapsspridning och kommunikationsaktiviteter i SBUF:s (och projektorganisationens kanaler). Projektledaren svarar för att underlag lämnas till SBUF.

3. Fakturering

Förskott lämnas på högst 20 % av beviljat bidrag. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter efter bidragsmottagarens rekvisition. Denna ska innehålla en kostnadsspecifikation uppställd i anslutning till motsvarande uppgifter i ansökan. 

30 % av bidragssumman hålls inne till dess att projektet, inklusive överenskommen informationsinsats, har slutförts.

Eventuella bidragsmedel som inte har rekvirerats inom 18 månader från projektets slutrapportering återförs till SBUF.

Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader ska företes vid anfordran. 

4. Avslutning av projekt

De resultat som framkommer i SBUF-stödda projekt ska vara allmänt tillgängliga.

Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av anvisningarna på SBUF:s webbplats ”Avslutning av projekt”.

Detta innebär bland annat att

  • det ska framgå från slutrapporten och vid publicering att arbetet har utförts med stöd av SBUF. SBUF:s logotyp ska användas

  • slutrapporten ska innehålla en sammanfattning i form av en populärversion författad på svenska och omfattande 4‑8 A4-sidor inklusive bilder

  • om inte annat bestäms i anslutning till beslut om bidrag förutsätts att slutrapport levereras som PDF-fil och att den kan publiceras för fri nedladdning från SBUF:s webbplats. Föreligger slutrapporten i tryckt form ska erforderligt antal exemplar (normalt sju) skickas till SBUF.

5. Jämkning av bidrag

SBUF äger rätt att jämka beviljat bidrag om bidragsmottagaren

  • kommer på obestånd och arbetets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd

  • använder bidragsmedel för annat än bidragsändamålet eller i ansökan lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt inte uppfyller villkoren i detta kontrakt

  • handlar i strid med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler.

6. Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta kontrakt ska avgöras genom skiljedom enligt lag om skiljemän.

Information om moms

SBUF beviljar bidrag till genomförandet av sökandes projektförslag. Inom de ramar som sökanden har angivit i projektbeskrivningen får bidragsmottagaren själv styra över bidraget. SBUF begär inte någon vara eller tjänst som motprestation till bidraget förutom att projektets resultat ska dokumenteras i en slutrapport. Bidraget är därför momsfritt.