Mall för projektbeskrivning

Projektbeskrivningen är en viktig del av ansökan. En tydlig och välstrukturerad projektbeskrivning underlättar för SBUF att bedöma det föreslagna projektets kvaliteter och relevans.

En snabb behandling av en ansökan om utvecklingsbidrag förutsätter en projektbeskrivning som innehåller åtta avsnitt, A - H.

Om projektet är litet, är det avsnitten A, B, C och F som är viktigast medan D, E, G och H bara kräver några rader var.

A. Bakgrund

 • Inledande ord om problemställningen
 • Kort historik kring problemet
 • Vad man vet och hur man gör i dagsläget

B. Syfte

 • Vad projektet går ut på, själva målsättningen för arbetet
 • Projektets anknytning till SBUF:s mål och inriktning
 • Avgränsningar – vad är det egentligen man vill undersöka?
 • Vilken nytta som projektresultaten kan tänkas göra
 • Vilka som kan tänkas få nytta av resultaten

C. Genomförande

 • Hur arbetet skall läggas upp
 • Vilken metodik som är tänkt att användas för undersökningen
 • Arbetsprogrammet uppdelat i olika steg med aktiviteter

D. Tidplan

 • Tiderna för de olika stegen i arbetsprogrammet

E. Organisation

 • Hur projektet bemannas
 • Namn på projektledare och personer, företag och organisationer i kommande referens-, styr- och arbetsgrupper

F. Redovisning

 • Hur projektresultatet ska dokumenteras
 • Hur projektresultatet ska informeras om
 • Målgrupper för information om resultatet

G. Kostnader

 • Kostnadsbudget för projektet
 • Uppdelning på genomförandets olika steg
 • Uppdelning på kostnadsslag, t ex löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster

H. Finansiering

 • Hur totalkostnaderna för projektet skall täckas
 • Beloppens fördelning på företaget, SBUF och eventuella andra finansiärer


Projektbeskrivningen ska vara skriven på svenska; eventuella bilagor kan vara på engelska. Projektansökan med projektbeskrivning lämnas in på Mina sidor.