B. Syfte

Under rubriken Syfte bör man beskriva vad projektet går ut på, själva målsättningen för arbetet. Det är viktigt att beskriva vilken nytta som projektresultaten kan tänkas medföra, och vilka som kan tänkas få nytta av resultaten. Projektets anknytning till SBUF:s mål och inriktning bör framgå, liksom dess avgränsningar – vad är det egentligen man vill undersöka?

För att SBUF skall kunna bedöma projektets betydelse är det viktigt att dess syfte tydligt framgår i projektplanen. Det är därför bra om själva syftet formuleras så kortfattat och precist som möjligt.

Det är dessutom en fördel om man beskriver hur man har tänkt avgränsa projektet. Till exempel om projektet omfattar en undersökning av grundläggning av broar i största allmänhet eller om det begränsas till grundläggning av järnvägsbroar avsedda för Bothniabanan.

Under denna rubrik bör man även tala om vilken ekonomisk nytta och marknadspotential som projektresultatet tros ha för företaget och för branschen i stort. Kom ihåg att det alltid är en förutsättning att projektet anknyter till SBUF:s mål och inriktning och normalt även att projektet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för flera företag för att SBUF skall kunna lämna ett bidrag.

En annan förutsättning för bidrag från SBUF är att resultatet av utvecklingsarbetet görs allmänt tillgängligt. I projektplaner som gäller produkt- eller IT-utveckling gäller särskilda regler.

Konstruktioner och utrustning

För utvecklingsprojekt som avser en konstruktion eller utrustning som inte kan förväntas bli kommersiellt tillgänglig på rimliga villkor för andra medlemsföretag om inte tillverkningen skyddas av patent eller mönsterskydd skall en bedömning av förutsättningarna för spridning ingå i underlaget för bidragsbeslut.

SBUF kan ej lämna bidrag om det sökande medlemsföretaget innehar patent, mönsterskydd eller licens för en viss konstruktion eller utrustning och ansökan avser utprovning eller förbättring av den på så sätt skyddade metoden där skyddet hindrar andra medlemsföretag från att utnyttja metoden eller utrustningen i sin produktion.

Informationsteknologi

För projekt inom IT-området avser SBUF:s bidrag primärt stöd för systemarbete, analys och utvärdering eller prestandardisering/förberedande insatser för branschöverenskommelser. Projektredovisningen består normalt i dessa fall av systembeskrivning och eventuella utvärderingsförslag till strukturer, begrepp etc som kan utgöra underlag för branschöverenskommelser och standards. Dessa dokument är tillgängliga för alla på samma premisser som gäller för övriga rapporter från projekt med SBUF-stöd.

I undantagsfall beviljar SBUF bidrag för renodlad utveckling av mjukvara. I sådana fall träffas överenskommelse i anslutning till projektstart om villkoren för programvarans kommersiella lansering.