C. Genomförande

Från avsnittet Genomförande ska framgå hur arbetet skall läggas upp och vilken metodik som är tänkt att användas för undersökningen. Arbetsprogrammet bör också vara uppdelat i olika steg med aktiviteter.
 • Vilken metodik som är tänkt att användas för undersökningen
 • Arbetsprogrammet uppdelat i olika steg med aktiviteter

Att de undersökningar som ingår i projektet genomförs på rätt sätt och att rätt saker verkligen studeras är av avgörande betydelse för att det avsedda syftet skall uppnås. Det är därför viktigt att man noga tänker igenom vilken metodik man skall använda sig av:

 • fältförsök
 • laboratorieförsök
 • litteraturstudier
 • intervjuer
 • skriftliga enkäter
 • videoinspelningar
 • diskussioner vid byggplatsmöten
 • beräkningar, datorsimuleringar
 • studiebesök hos tillverkare, på mässor och utställningar
 • konferensdeltagande, i Sverige eller utomlands

För att undvika eventuella flaskhalsar under projektets gång är det också bra om man vid planeringen av genomförandet tänker igenom i vilken ordning de olika momenten skall utföras, exempelvis om man skall börja med enkäter för att sedan gå vidare med intervjuer, eller tvärtom.

Hjälp vid val av metodik: