E. Organisation

Projektledaren

Projektledaren svarar för genomförandet av projektet. I vissa fall, vid mycket små projekt, kan projektledaren vara den enda som arbetar med projektet. Normalt utförs dock arbetet av en projektgrupp, som leds av projektledaren.

Projektgruppen

I projektgruppen (alternativ benämning arbetsgruppen) samlas den kompetens som behövs för att uppnå projektets syfte. Behovet av kompetens beror bland annat på vilken metodik som valts för genomförandet.

Ett projekt kan många gånger avse att genom utveckling och samverkan höja effektiviteten i byggandets förädlingskedja från råvara till färdig produkt och från idé till rivning. Det är inte minst i dessa fall viktigt att projektets organisation inrymmer den kompetens som krävs med tanke på uppgiftens genomförande och resultatets acceptans

Exempel på deltagare i en projektgrupp är:

  • medarbetare i det egna företaget och i andra bygg- eller installationsföretag
  • projektörer och andra byggkonsulter
  • utvecklingskonsulter
  • materialtillverkare
  • utrustningsleverantörer
  • byggherrar
  • fackliga företrädare

Organisationer verksamma inom forskning och utveckling inom byggsektorn

Referensgrupp

Ett brett engagemang från flera företag ökar projektets branschnytta. Därför ingår i många projekt även en referensgrupp som förankrar projektet i byggbranschen och dess omvärld. Referensgruppens sammansättning ska anges i projektbeskrivningen och deltagarna ska vara vidtalade och bekräftade. I vissa fall utses fler referensgruppsdeltagare i samråd med SBUF. Projektledaren är sammankallande och ska se till att gruppen

  • får möjlighet att tillföra kunnande och erfarenhet
  • möts i ett tidigt skede av projektets genomförande och lämnar synpunkter på metodiken
  • möts i senare skeden och diskuterar resultaten samt redovisningens form

Styrgrupp

I stora och komplexa projekt har man ofta utöver projektgrupp och referensgrupp även en styrgrupp. Denna utses av sökande företag. Styrgruppen arbetar aktivt med projektet som ett stöd åt projektledaren och projektgruppen.

 

 

Kom ihåg att ange namn och helst även organisationstillhörighet på dem som föreslås ingå i projektets projekt- respektive referensgrupp, och vidtala dessa innan ni skickar in ansökan till SBUF.