F.Redovisning

Redovisningen har två olika syften. Att dokumentera projektet och dess genomförande, samt att informera om resultaten av projektet. 

Ett generellt villkor för bidrag är att projektets resultat görs allmänt tillgängliga. SBUF gör särskilda insatser för att sprida kännedom om uppnådda resultat och att föra ut resultat i tillämpning. Projektet ansvarar för att komunicera projektresultatet i projektorganisationens kommunikationskanalen.

Redan i ansökan bör man ange hur projektresultatet skall dokumenteras (avhandling, rapport, broschyr, webbfilm etcetera), och hur sökanden kommer att sprida informationen och till vilka målgrupper.

Dokumentation

Det behövs en skriven rapport för att den som inte har direktkontakt med dem som har genomfört projektet skall kunna förstå resultaten och kunna bedöma värdet av dessa. SBUF ställer minimikrav på dokumentation från utvecklingsprojekt, och skiljer då på:

  • förstudierapport: projekt som är förstudier till större projekt brukar rapporteras som en fyllig projektansökan för huvudprojektet
  • kortrapport: små projekt, till exempel ett litet produktutvecklingsprojekt, kan avrapporteras på ett par A4-sidor,      stött av exempelvis produktinformation, företagsbroschyr eller en artikel
  • normal FoU-rapport: behandlas i fortsättningen av detta avsnitt

En utvecklingsrapport är en viktig reklamkälla för projektet och ger för en utomstående ofta det första, viktiga intrycket av hela projektarbetet. Som för all reklam gäller det att vara

  • begriplig och
  • trovärdig

För att kunna avgöra vad dessa två huvudkrav betyder för ett projekts redovisning, måste man först tänka på målgrupperna. Vilka är deras intressen och förkunskaper?

Exempel på målgrupper

betongarbetare kalkylatorer fastighetsskötare
rörmontörer dataansvariga fastighetsägare
arbetsledare inköpare hyresgäster
platschefer VVS-projektörer "allmänheten"
arbetschefer stadsarkitekter gymnasielärare
kvalitetsansvariga gatuchefer högskoleforskare
arbetsmiljöansvariga byggnadsinspektörer utvecklingschefer i utländska bolag

I vissa fall kanske man även vill kunna sprida rapporten utanför Sveriges gränser, och då måste man också tänka på vilket språk rapporten skall skrivas.

SBUF översatt:

  • The Development Fund of the Swedish Construction Industry
  • Der Entwicklungsfond der Schwedischen Bauwirtschaft
  • Le Fond de Développement de la Construction Suédoise

Rapporten kan spridas i tryckt form eller via till exempel en hemsida på internet. Vid redovisningen av projektet till SBUF skall dock även i det senare fallet en papperskopia av rapporten lämnas in.