G. Kostnader

Ansökan bör innehålla en tydlig kostnadsbudget för projektet. Uppdelning bör göras dels på genomförandets olika steg, dels kostnadsslag, till exempel löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster med mera.

Ett sätt att ställa upp kostnadsbudgeten är att utgå från arbetstimmar eller manmånader för olika aktiviteter i projektet. SBUF:s policy är att timkostnaden ska vara självkostnadsbaserad. Därutöver tillkommer eventuella kostnader för till exempel utrustning, material och resor.

Från 4 maj 2020 är riktvärde för timkostnad för externa konsulters timkostnad i SBUF-projket och medlemsföretag 850 kr/timme när man beräknar sin budget i SBUF-projekt. Undantag finns för till exempel spetskompetens som behövs i vissa projekt. Det kan godkännas av utskotten och styrelsen från fall till fall.

Vid experimentbyggen krävs en uppdelning på kostnader som skall anses som normala byggkostnader och sådana som är utvecklingskostnader.

Kostnader för bredare information om projektresultat skall normalt inte tas upp i den ursprungliga projektplanens budget. SBUF brukar samråda med projektledaren om stöd för bredare informationsinsatser i ett senare projektskede.