G. Kostnader

Ansökan bör innehålla en tydlig kostnadsbudget för projektet. Uppdelning bör göras dels på genomförandets olika steg, dels kostnadsslag, till exempel löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster med mera.

Ett sätt att ställa upp kostnadsbudgeten är att utgå från arbetstimmar eller manmånader för olika aktiviteter i projektet. SBUF:s policy är att timkostnaden ska vara självkostnadsbaserad. Därutöver tillkommer eventuella kostnader för till exempel utrustning, material och resor.

Vid experimentbyggen krävs en uppdelning på kostnader som skall anses som normala byggkostnader och sådana som är utvecklingskostnader.

Kostnader för bredare information om projektresultat skall normalt inte tas upp i den ursprungliga projektplanens budget. SBUF brukar samråda med projektledaren om stöd för bredare informationsinsatser i ett senare projektskede.