H. Finansering

Vanligtvis står det sökande företaget för en del av projektkostnaderna. Denna andel kan vara låg om den gemensamma branschnyttan av projektresultaten förväntas bli hög. SBUF anger inte några fasta beloppsgränser eller procentsatser för vilken andel av medfinansiering som anses acceptabel. Ansökningar bedöms från fall till fall.

Finansieringen av projektet kan utgöras av bidrag med kontanta medel och bidrag med arbetsinsatser. Vid beräkning av värdet av arbetsinsatser är SBUF:s policy är att timkostnaden ska vara självkostnadsbaserad.

Vid experimentbyggen är det kunden som bör betala de normala byggkostnaderna medan SBUF och andra externa finansiärer kan bidra till utvecklingskostnaderna.

Vanligt med samfinansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond eftersträvar en bred finansiering av de projekt som stöds. Finansieringen bör i möjligaste mån spegla bilden av dem som kan dra nytta av projektets resultat.

Samfinansiering av projekt är vanligt. En bred medverkan i projektets finansiering indikerar att projektet är intressant för en större del av byggsektorn. Informationsspridning och implementering av projektresultatet blir också mycket enklare.

Övriga finansiärers utlysningar:

Utlysningar inom samhällsbyggnadssektorn på IQ Samhällsbyggnads webbplats

Internationell samfinansiering i anslutning till FoU-program inom EU kan ordnas i vissa fall men kräver ofta omfattande och tidskrävande förarbete. När det gäller bidrag från SBUF för arbete med ansökan till EU kan detta beviljas för projekt i direkt anslutning till större satsningar med SBUF-medel. Det blir således en påspädning av tidigare beviljade medel för att utvidga projektet och involvera för projektet värdefull kompetens från andra EU-länder. Bidrag, som främst avser att täcka kostnader för resor med mera, kan utgöra högst 50 000 kr.

Utöver deltagande i EUs program kan också till exempel insatser för att få EUREKA-stämpel på projekt samt initiering av bilateralt projektsamarbete med andra länder i Europa komma i fråga för bidrag. SBUF ser som särskilt angeläget att uppmuntra mindre och medelstora, gärna specialiserade, företag med knappa resurser till sådana samarbetsprojekt.

Organisationer verksamma inom forskning och utveckling inom byggsektorn (pdf)