Detta kan du söka bidrag för

Du som är verksam i byggbranschen har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Projekten som får bidrag från oss handlar ytterst om att bli bättre på att möta kundernas krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några viktiga nyckelord.

Utvecklingsprojekt

SBUF ser gärna projekt med förankring i den praktiska vardagen. Ett utvecklingsprojekt utförs typiskt förlagt till ett företag eller en byggarbetsplats. 

Forskningsprojekt

Vid bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag är projektets relevans och förankring i branschen av avgörande betydelse.

Kunskapsinhämtningsprojekt

Bidragsmöjligheten är avsedd för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning till exempel deltagande i konferenser, studiebesök hos byggföretag, byggprojekt och myndigheter.

Vi stöder forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt som bidrar till:
  • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster,
  • bättre arbetsmiljö för branschföretagens anställda,
  • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt,
  • långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn,
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling samt
  • välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i branschföretagen.


Ett eller flera av dessa kriterier skall vara uppfyllda för att ett projekt skall komma i fråga för bidrag.

Ett projekt kan många gånger avse att genom utveckling och samverkan höja effektiviteten i byggandets förädlingskedja från råvara till färdig produkt och från idé till rivning. Det är inte minst i dessa fall viktigt att projektets organisation inrymmer den kompetens som krävs med tanke på uppgiftens genomförande och resultatets acceptans.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond eftersträvar en bred finansiering av de projekt som stöds. Finansieringen bör i möjligaste mån spegla bilden av dem som kan dra nytta av projektets resultat. Ett generellt villkor för bidrag är att projektets resultat görs allmänt tillgängliga. SBUF gör särskilda insatser för att sprida kännedom om uppnådda resultat och att föra ut resultat i tillämpning.

Från 4 maj 2020 är riktvärde för timkostnad för externa konsulter och medlemsföretag 850 kr/timme när man beräknar sin budget i SBUF-projekt. Undantag finns för till exempel spetskompetens som behövs i vissa projekt. Det kan godkännas av utskotten och styrelsen från fall till fall.

Den som driver SBUF-projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget utan kan komma från konsultbolag, forskningsorganisation, högskola eller liknande.