Utvecklingsprojekt

SBUF ser gärna projekt med förankring i den praktiska vardagen. Engagemang för uppgiften är viktigare än ansökans formella uppläggning. Ett utvecklingsprojekt utförs typiskt förlagt till ett företag eller en byggarbetsplats. Det sökande företaget utser arbetsgruppen som ska genomföra projektet. För alla projekt gäller att det är en fördel om fler än ett branschföretag deltar i arbetet.

Bidragets storlek

Under senaste åren har SBUF beviljat bidrag till ca 70 stycken utvecklingsprojekt om året. Medelvärdet för bidragen har varit ca 400 000 kronor inom ett spann på cirka 25 000 till 1,2 miljoner kronor.

Förlagt till företag eller byggarbetsplats

SBUF stöder utvecklingssamverkan i grupper av specialiserade entreprenörer och installatörer, till exempel om teknik och administrativa rutiner, för att därigenom bidra till ökad effektivitet i hela byggsektorn. I dessa fall förutsätts att minst tre företag inom gruppen aktivt deltar i projektet.

SBUF stöder också utvecklingsprojekt kopplade till branschinitiativ med bred uppslutning.

SBUF satsar särskilt på implementering av resultat som framkommer inom ramen för projekt som SBUF stöder. Implementeringsinsatsen kan även avse projekt vars forskningsdel erhållit stöd genom Formas/IQ Samhällsbyggnad. Implementeringen kan innefatta genomförande av seminarier och demonstrationsprojekt samt framtagning av handböcker, utbildningsmaterial med mera.

Ansökan utformas med fördel enligt SBUF:s mall för projektbeskrivning.