Det här stödjer SBUF inte

Tryckkostnader

Tryckkostnader generellt, om de är del av resultat i ett projekt, ska ingå i ett projekts budget och ombesörjas av den part som avser sälja eller som har störst förtjänst av det tryckta resultatet. SBUF tillhandahåller projektens branschgemensamma resultat i digitalt format för nedladdning från SBUF:s webbsida. Utskrift eller tryck av projektets slutrapport eller dylikt material ska ske på egen bekostnad.

Produkt- och tjänsteutveckling

SBUF ser övergripande positivt på utveckling av produkter, hjälpmedel, verktyg eller liknande, som främjar den branschgemensamma utvecklingen inom utskottens prioriterade områden. Men det finns gränsdragningar.

Ja till prototyper och öppet beskrivningsmaterial
SBUF rekommenderar, efter kritisk värdering om öppen branschnytta, bidrag produkt- och tjänsteutveckling som gäller produktutveckling där projektresultatet genererar ett framtagande utan att nå steget av kommersialisering, det vill säga längst som framtagande av en prototyp för att verifiera genomförbarhet. Projektets resultat ska då omfatta ett komplett material med beskrivningar, ritningar och dylikt så att SBUF:s uppdragsgivares medlemsföretag fritt kan fortsätta produktutvecklingens sista fas på egen bekostnad.

Nej till patent och företagsprodukter
Projekt som innefattar patent eller produktutveckling för exempelvis ett enskilt företag bör ej rekommenderas bidrag även om produkten eller tjänsten kan erbjudas till samtliga branschaktörer på kort eller lång sikt. Tydlig egen vinning och ett enskilt intresse med avsikt att få branschgemensam finansiering ger SBUF inte bidrag för.

Utbildningsmaterial och handböcker

Utbildningsmaterial och kurslitteratur, som primärt avses att användas i kommersiell verksamhet, undervisning vid högskolor, universitet eller andra lärosäten, ska finansieras av utbildaren eller lärosätet. Utbildningsföretag har en affärsdrivande verksamhet, vilket ska finansiera utbildningsmaterialet. Lärosäten tilldelas statliga medel (fakultetsmedel) för att bedriva utbildning, vilket även det bekostar framtagandet av kurslitteratur.

I undantagsfall kan SBUF för ett mindre projektbidrag stötta informationsmaterial om det föreligger ett stort branschgemensamt intresse av projektets resultat. Dylik stöttning kan då kunna betraktas som kommunikation.

Standardiseringskommittéer

Bidrag för entreprenörens medverkan i tekniska kommittéer kan stöttas via ansökan om projektbidrag. Medverkan i revideringsarbetet av en standard kan pågå under flera års tid varför det är väsentligt att omfattningen beskrivs för hela revideringsarbetet och att en, så välgrundad kostnadsspecifikation som är möjlig, budget redovisat för hela projektet vid första ansökan om ett projektbidrag.

Berör en projektansökan flera entreprenörers medverkan kan jämkning och omfördelning av projektets finansiering vara nödvändig genom exempelvis en högre egen insats från de medverkande entreprenörerna eller bidrag från fler bidragsgivare.