FoU-rapport

Utforma FoU-rapport

 • Förstudierapport: projekt som är förstudier till större projekt brukar rapporteras som en fyllig projektansökan för huvudprojektet

 • Kortrapport: små projekt, till exempel ett litet produktutvecklingsprojekt, kan avrapporteras på ett par A4-sidor

 • Normal FoU-rapport: behandlas i fortsättningen av detta avsnitt

Normal FoU-rapport

 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond ska omnämnas som (del)finansiär till projektet
 • Rapporter kan utformas med företagsspecifika mallar, i annat fall, använd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds rapportmall
 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds försättssida och logotyp behöver användas
 • Slutrapporten ska vara skriven på svenska (ok med bilagor på engelska)

Slutrapport levereras som pdf-fil i inloggat läge för att publiceras för fri nedladdning hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

 

En FoU-Rapport ska innehålla
 • förstasida
 • förord
 • sammanfattning
 • innehållsförteckning
 • huvudtext med bland annat bakgrund, syfte, metodik, utförda undersökningar
 • slutsatser
 • litteraturförteckning
 • eventuella bilagor

Förstasidan innehåller åtminstone:
 • rapportens titel
 • författare (företag)
 • årtal

Rapporttitlar bör
 • vara korta och effektiva, gärna som "Betongvibrering med infraljudteknik", undvik "Rapport rörande utredning angående möjligheterna att genomföra…"
 • delas på huvudtitel och förklarande undertitel, om det inte räcker med högst sex ord
 • behöver inte vara samma som projekttiteln, om det underlättar målgruppens förståelse

Förordet:
 • är skilt från huvudtexten och saknar kapitelnummer
 • anger vilka som medverkat i projektet
 • reder ut vem eller vilka som är huvudförfattare
 • tackar dem som tackas bör, till exempel finansiärerna och de företag som stöttat projektet
 • dateras, åtminstone med år och månad
 • innehåller inte någon sammanfattning av projektet
 • är kortare än en A4-sida

Sammanfattningen:
 • skall finnas i varje rapport som är längre än ett par sidor
 • är skild från huvudtexten och saknar kapitelnummer
 • ligger före huvudtexten
 • är sällan längre än 1,5 A4-sida
 • saknar underrubriker
 • innehåller kortversioner av rapportens text om bakgrund, syfte, genomförande, resultat och slutsatser
 • skall verkligen kunna läsas fristående, och får därför inte vara diffus eller hänvisa till huvudtexten eller andra skrifter
 • finns oavsett rapportspråket alltid på svenska
 • kompletteras ibland med en engelsk summary

Innehållsförteckningen:
 • ryms på en A4-sida för överskådlighetens skull
 • omfattar vanligen högst nio numrerade kapitel
 • anger avsnitt inom kapitlen, oftast numrerade typ "4.2"
 • avslutas med nummer och namn på eventuella bilagor, som sidnumreras för sig, så att läsaren inte förväxlar huvudtextens sidnummer med bilagornas, t ex kan sida 3 i bilaga 2 ges numret "B2:3"

Huvudtextens läslighet är störst om man:
 • har en genomtänkt struktur med rubriker och underrubriker
 • undviker alltför förminskad text
 • undviker alltför stor text (d v s enbart OH-underlag)
 • undviker långa kursiverade textavsnitt
 • utnyttjar figurer
 • har tydliga hänvisningar till referenser i litteraturförteckningen
 • har tydliga hänvisningar till bilagor

Figurer:
 • bör alltid hänvisas till i texten
 • ges alltid ett figurnummer och en förklarande figurtext
 • läggs in där de hör hemma i texten
 • skall helst inte bestå av svårtolkade och svårkopierade inklistrade färgfoton
 • bör inte ges formen av utvikbara bilagor

Utvecklings- och undersökningsmetodiken skall beskrivas i huvudtexten:
 • val av tillvägagångssätt
 • principer för urval av objekt, provkroppar, intervjupersoner etc
 • hur försök, intervjuer etc genomförts och hur resultaten eller svaren utnyttjats i arbetet
 • antal försök, provkroppar, intervjuer eller enkäter
 • något om det faktiska tidsschemat för arbetet i projektet

Slutsatser:
 • sammanfattar kort och koncist de resultat och slutsatser som projektet har lett till
 • är sällan längre än två A4-sidor

Litteraturförteckning:
 • saknar kapitelnummer
 • hänvisas till för referenser (skrifter, artiklar, hemsidor etc) som används i huvudtexten
 • skall vara så tydlig att läsaren lätt kan beställa fram det som författaren hänvisar till (inte bara "SCB" utan mera som "Mårtensson, B och Nilstun, T (1988). Praktisk vetenskapsteori. Studentlitteratur. Lund.")